Bakbezetting

In onderstaand overzicht kun je zien op welke tijdstippen de rijbakken bezet zijn in verband met de lessen welke gegeven worden.

 • Maandag van 19.00-19.45 accomodatie volledig bezet (les pony's);
 • Maandag van 19.45-20.45 uur 1 bak bezet (les paarden)
 • Woensdag van 19.00 - 19.45 uur accomadotie volledig bezet (les pony's). 

In het zomerseizoen zijn de lestijden hetzelfde als in de winter. Er wordt dan buiten gereden en de binnenbanen zijn gesloten. Bij slecht weer kunnen de binnenbanen weer geopend worden in overleg met het bestuur.

Huishoudelijk reglement

1a. Het doel van de vereniging: het behartigen van de paarden en ponysport, maar speciaal als basis, wedstrijdsport

1b. Een bijdrage te leveren aan de actieve en passieve recreatie, door het doen beoefenen en bevorderen van de paarden en ponysport in verenigingsverband en daardoor aan de vorming van de hierbij betrokkenen, daarbij uitgaande van de Christelijke beginselen.

1c. Het bevorderen van een goede relatie tussen mens en paard/pony

1d. Het stimuleren van het rijden in wedstrijdverband van de individuele ruiters/ amazones en van de acht- zes en viertallen.

2. Van de leden wordt verwacht, dat zij zich ook actief inzetten bij werkzaamheden en evenementen in de ruimste zin van het woord en voor het onderhoud van de oefenhallen (van jeugdige ruiters /amazones ook graag de ouders)

3. Het rijden met veiligheidscap is verplicht op de accommodatie van St. Jacobus, zowel in de hallen als op het buitenterrein.

4. Elke ruiter / amazone dient zoveel mogelijk de oefenavonden bij te wonen die, door of vanwege de vereniging, georganiseerd worden.

5. Alle ponyleden dienen, wat betreft alle zaken over vier-, zes, en achttallen, de aanwijzingen van de commandanten te volgen. Dit geldt ook voor de door hem/haar aangewezen reserves. Dit gaat te allen tijden voor de individuele wensen en belangen.

6. Indien een ruiter/amazone niet op de oefenavonden aanwezig kan zijn, wordt van hem/haar verlangd dat hij/ zij zich afmeldt bij de betreffende commandant cq instructeur. Indien hij / zij zich structureel zonder geldige reden afmeldt dan behoudt het bestuur zich het recht voor om een sanctie op te leggen.

7. Indien St. Jacobus zelf een wedstrijd organiseert in het outdoor seizoen, mogen de ruiters / amazones die lid zijn van deze vereniging, met hun paard/ pony niet deelnemen aan andere wedstrijden. Dit geldt niet voor voorselecties of afvaardigingswedstrijden.

8. Elk lid kan zich met maximaal 2 paarden/pony’s laten inschrijven bij de vereniging en kan alleen met deze paarden gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging. Wijzigingen binnen een half jaar zijn niet toegestaan. Hiervan kan alleen worden afgeweken in overleg met het bestuur.

9. Elk lid kan tijdens de clubkampioenschappen met zijn paard/pony voor elke discipline één keer starten.

Een lid die met 2 paarden/pony's staat ingeschreven bij de vereniging (zie art. 8) zal dus een keuze moeten maken met welk paard/pony hij aan de de start zal verschijnen.

De keuze van paard/pony en onderdeel dienen vòòr aanvang van de wedstrijd door de ruiter/amazone bekend gemaakt te worden bij het secretariaat.

Daarnaast blijft, in overleg met het wedstrijdsecretariaat, deelname hors concours tijdens deze wedstrijd mogelijk.

10. Voor de ponyruiters/ amazones wordt, door de vereniging, voor sweaters en sjabrakje (wit dekje) gezorgd.

Deze blijven eigendom van de vereniging.

11. Het contributiebedrag voor het nieuwe kalenderjaar wordt telkens in de algemene jaarvergadering vastgesteld.

12. De contributie e.a. in rekening gebrachte kosten dienen  binnen 1 maand na factuurdatum te worden voldaan. Indien men het lidmaatschap op wil zeggen dient men dat vóór 1 oktober  schriftelijk bij het secretariaat door te geven. Als de afmelding het secretariaat nà 1 oktober bereikt, is men verplicht het lidmaatschap van het daarop volgende jaar te voldoen.

13. Bij ponyleden beneden de leeftijd van 16 jaar is een van de ouders of  begeleiders verplicht om ouderlid te worden . De ponyleden zijn pas vanaf 18 jaar zelf stemgerechtigd en tot die tijd treedt het ouderlid op als stemgerechtigde.

14. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor de kosten van letsel of schade, welke voortvloeien of kunnen voortvloeien uit lidmaatschap van de vereniging, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de vereniging. Door toe te treden als  lid van de vereniging St. Jacobus, geeft het lid te kennen akkoord te gaan met de bepalingen van het huishoudelijk reglement voor  leden van de vereniging St. Jacobus.

15. Leden die instructies willen volgen bij een instructeur buiten op of in de accommodatie van St. Jacobus

Den Dungen (manege) moeten hiervoor toestemming hebben van het bestuur. Dit geldt ook voor het trainen cq laten trainen van paarden / pony’s door niet-leden.

16. Door de algemene vergadering is dit reglement vastgesteld op 05 februari 1985 en aangepast tijdens de algemene jaarvergadering op 19 februari 2008.

Den Dungen, februari 2008

Huisregels voor ruiters, begeleiders, instructeurs en publiek

VOOR IEDEREEN GELDT:

·          Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien.

·          De gangpaden dienen altijd netjes opgeruimd te zijn, gereedschap direct na gebruik opbergen.

·          Niet rennen of schreeuwen rondom de rijbaan.

·          Deuren  van de manege altijd gesloten houden als er paarden/pony’s in de manege aanwezig zijn.

·          De loopdeur in de rijbaan niet gebruiken als daar paarden/pony’s aanwezig zijn.

 

VOOR IEDERE RUITER GELDT:

·          Ruiters worden nadrukkelijk verzocht om niet alleen in de manege aanwezig te zijn tijdens het beoefenen van de paardensport.

·          Ruiters worden verzocht een mobiele telefoon bij zich te dragen.

·          Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen.

·          Tijdens de les mag er geen discussie gevoerd worden met de instructeurs.

·          Aanwijzingen van de instructeurs dienen door iedereen te worden opgevolgd.

·          Er mag te paard niet gerookt en gesnoept worden.

·          Alcoholgebruik voor en tijdens het paardrijden is niet toegestaan.

·          Na het rijden is men verplicht de mest uit de rijbaan te verwijderen.

 

Voor ieders eigen verantwoording geldt het volgende:

·          Het gebruikte harnachement  van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.

·          Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels.

 

VOOR BEGINNENDE RUITERS EN NIEUWE LEDEN GELDT BOVENDIEN:

·          De commandant bepaalt of een nieuwe ruiter kan worden toegelaten in de groepsles.

Ten behoeve van veiligheid en paardrijplezier voor ons allen kent onze manege een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking.

Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen.

Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

 • Dien uw klacht mondeling in bij het bestuur
 • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij het secretariaat. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met eenheldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.
 • Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord namens het Bestuur.
 • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het Keurmerkinstituut, Postbus 45 , 2700 AA ZOETERMEER
 • Het Keurmerkinstituut zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan uw instructeur of de leden van het Bestuur. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten! Dank u wel.

Regels voor buitenrijden

In de natuur paardrijden is geweldig. Maar houdt u zich dan wel aan de onderstaande regels?

Zo blijft paardrijden veilig voor uzelf, anderen en het paard.

 

 • Alle ruiters van een groep die naar buiten gaan (openbare weg of natuurgebied) moeten minimaal in staat zijn zelfstandig te kunnen galopperen.
 • Als de buitenrit bedoeld is als les, moet de groep worden begeleid door een instructeur.
 • De leider van de groep moet de ruiters voor vertrek instrueren over de commando’s die onderweg worden gegeven en ook over de algemene gedragsregels bij val van een ruiter, op hol slaan en dergelijke.
 • De leider van de groep beschikt over een mobiele telefoon met het alarmnummer, de nummers van de manege en de dierenarts.
 • De leider van de groep heeft een reserve beugelriem en een scherp mes met afgeschermd lemmet bij zich.
 • Een begeleidende fietser mag niet vlak bij of vlak achter het paard rijden.
 • De huisregels en rijbaanregels gelden ook voor buiten rijden, voor zover van toepassing.
 • Bij het rijden in het donker of schemer dient de ruiter de wettelijk verplichte verlichting te voeren, volgens artikel 36 reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV),1990. De ruiter moet rood licht naar achter stralen en wit of geel licht naar voren.
 • Het dragen van reflecterend materiaal aan paard en/of ruiter wordt sterk aanbevolen.
 • Bij buitenritten met minder ervaren ruiters is de aanwezigheid van een ervaren ruiter gewenst, ter ondersteuning van de instructeur.