Huishoudelijk reglement

Geschreven door Super User

1a. Het doel van de vereniging: het behartigen van de paarden en ponysport, maar speciaal als basis, wedstrijdsport

1b. Een bijdrage te leveren aan de actieve en passieve recreatie, door het doen beoefenen en bevorderen van de paarden en ponysport in verenigingsverband en daardoor aan de vorming van de hierbij betrokkenen, daarbij uitgaande van de Christelijke beginselen.

1c. Het bevorderen van een goede relatie tussen mens en paard/pony

1d. Het stimuleren van het rijden in wedstrijdverband van de individuele ruiters/ amazones en van de acht- zes en viertallen.

2. Van de leden wordt verwacht, dat zij zich ook actief inzetten bij werkzaamheden en evenementen in de ruimste zin van het woord en voor het onderhoud van de oefenhallen (van jeugdige ruiters /amazones ook graag de ouders)

3. Het rijden met veiligheidscap is verplicht op de accommodatie van St. Jacobus, zowel in de hallen als op het buitenterrein.

4. Elke ruiter / amazone dient zoveel mogelijk de oefenavonden bij te wonen die, door of vanwege de vereniging, georganiseerd worden.

5. Alle ponyleden dienen, wat betreft alle zaken over vier-, zes, en achttallen, de aanwijzingen van de commandanten te volgen. Dit geldt ook voor de door hem/haar aangewezen reserves. Dit gaat te allen tijden voor de individuele wensen en belangen.

6. Indien een ruiter/amazone niet op de oefenavonden aanwezig kan zijn, wordt van hem/haar verlangd dat hij/ zij zich afmeldt bij de betreffende commandant cq instructeur. Indien hij / zij zich structureel zonder geldige reden afmeldt dan behoudt het bestuur zich het recht voor om een sanctie op te leggen.

7. Indien St. Jacobus zelf een wedstrijd organiseert in het outdoor seizoen, mogen de ruiters / amazones die lid zijn van deze vereniging, met hun paard/ pony niet deelnemen aan andere wedstrijden. Dit geldt niet voor voorselecties of afvaardigingswedstrijden.

8. Elk lid kan zich met maximaal 2 paarden/pony’s laten inschrijven bij de vereniging en kan alleen met deze paarden gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging. Wijzigingen binnen een half jaar zijn niet toegestaan. Hiervan kan alleen worden afgeweken in overleg met het bestuur.

9. Elk lid kan tijdens de clubkampioenschappen met zijn paard/pony voor elke discipline één keer starten.

Een lid die met 2 paarden/pony's staat ingeschreven bij de vereniging (zie art. 8) zal dus een keuze moeten maken met welk paard/pony hij aan de de start zal verschijnen.

De keuze van paard/pony en onderdeel dienen vòòr aanvang van de wedstrijd door de ruiter/amazone bekend gemaakt te worden bij het secretariaat.

Daarnaast blijft, in overleg met het wedstrijdsecretariaat, deelname hors concours tijdens deze wedstrijd mogelijk.

10. Voor de ponyruiters/ amazones wordt, door de vereniging, voor sweaters en sjabrakje (wit dekje) gezorgd.

Deze blijven eigendom van de vereniging.

11. Het contributiebedrag voor het nieuwe kalenderjaar wordt telkens in de algemene jaarvergadering vastgesteld.

12. De contributie e.a. in rekening gebrachte kosten dienen  binnen 1 maand na factuurdatum te worden voldaan. Indien men het lidmaatschap op wil zeggen dient men dat vóór 1 oktober  schriftelijk bij het secretariaat door te geven. Als de afmelding het secretariaat nà 1 oktober bereikt, is men verplicht het lidmaatschap van het daarop volgende jaar te voldoen.

13. Bij ponyleden beneden de leeftijd van 16 jaar is een van de ouders of  begeleiders verplicht om ouderlid te worden . De ponyleden zijn pas vanaf 18 jaar zelf stemgerechtigd en tot die tijd treedt het ouderlid op als stemgerechtigde.

14. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor de kosten van letsel of schade, welke voortvloeien of kunnen voortvloeien uit lidmaatschap van de vereniging, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de vereniging. Door toe te treden als  lid van de vereniging St. Jacobus, geeft het lid te kennen akkoord te gaan met de bepalingen van het huishoudelijk reglement voor  leden van de vereniging St. Jacobus.

15. Leden die instructies willen volgen bij een instructeur buiten op of in de accommodatie van St. Jacobus

Den Dungen (manege) moeten hiervoor toestemming hebben van het bestuur. Dit geldt ook voor het trainen cq laten trainen van paarden / pony’s door niet-leden.

16. Door de algemene vergadering is dit reglement vastgesteld op 05 februari 1985 en aangepast tijdens de algemene jaarvergadering op 19 februari 2008.

Den Dungen, februari 2008

Categorie: